מחירי המים לקוב:

לתקופה 1/17 עד 6/17 – מחיר א' : 4.499 ₪  מחיר ב': 8.991 ₪.

לתקופה 7/17 עד 12/17 – מחיר א': 3.397 ₪ מחיר ב': 8.991 ₪.

לתקופה 1/18 עד 6/18 – מחיר א': 3.006 ₪ מחיר ב': 8.787 ₪.

לתקופה 7/18 עד 12/18 –מחיר א': 3.068 ₪ מחיר ב': 8.902 ₪.

לתקופה 1/19 עד 6/19 – מחיר א': 3.34 ₪ מחיר ב': 9.415 ₪.

לתקופה 7/19 עד 12/19 – מחיר א': 3.538 ₪ מחיר ב': 9.613 ₪.

לתקופה 12/19 עד  1/20 – מחיר א' 3.538  מחיר ב' 9.613

לתקופה 3/20 עד 12/20 – מחיר א' 3.787 מחיר ב' 9.863

לתקופה 1/21 עד 3/21 מחיר א' 3.787 מחיר ב' 10.227

לתקופה 3/21 עד 6/21 מחיר א' 3.783 מחיר ב' 10.222

לתקופה 7/21 עד 12/21 מחיר א' 4.038 מחיר ב' 10.114

לתקופה 1/22 עד 6/22 מחיר א' 3.826 מחיר ב' 9.80

לתקופה 7/22 מחיר א' 3.92  מחיר ב' 9.894

לתשומת לבכם, תושב העומד בתנאים שנקבעו בתקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), התשע"ד-2014, זכאי למחיר מופחת בגין תוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש. נא בדקו זכאותכם. לידיעתכם, הגופים הממשלתיים בידם יש מידע לגבי עמידתכם בתנאים מעבירים אוטומטית את המידע אודות זכאותכם למועצה אלא אם כן סירבתם לכך. כל תושב לגביו הועבר מידע למועצה על זכאותו - מקבל אותה ללא צורך בפניה נוספת מצדכם.

 

תוצאות בדיקות טיב ואיכות המים:

בדיקה 5.5.21

בדיקה 11.2.21

בדיקה 22.10.20

בדיקה 29.7.20

בדיקה 21.5.20

בדיקה 19.5.20

בדיקה 12.5.20

בדיקה 13.2.20

בדיקה 22.10.19

בדיקה 10.6.19

לתוצאות מפורטות של בדיקות המים, באתר משרד הבריאות.
 

לתשומת לבכם, ניתן לפנות למוקד בדבר תקלות באספקת המים באמצעות טופס זה.