25.11.2020

 

הודעה בדבר אפשרות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור

 

בכוונת המועצה המקומית עמנואל להקצות מקרקעין ו/או מתן רשות שימוש לצורכי ציבור כמפורט להלן.

 

ההקצאה כפופה לנהלי משרד הפנים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים מס': 5/2001; 6/2002; 7/2004; 7/2005; 4/2007 והתבחינים שקבעה המועצה והודעה זו על פיהם.

 

להלן פירוט המקרקעין המוצעים להקצאה:

 

גג מבנה מרכז הפיס לקשיש המהווה חלק ממגרש 316 בתב"ע 120/1

 

תאגיד רשום הפועל שלא למטרות רווח, המבקש הקצאה למגרש הנ"ל, ימלא טפסי בקשה, אותם ניתן להוריד מאתר המועצה ויגישם לא יאוחר מ-60 יום ממועד פרסום הודעה זו.

 

לפרטים נוספים ולהגשת הבקשה כאמור יש לפנות למר יוסף דיין מנכ"ל המועצה בדוא"ל [email protected].

 

ההקצאה תהיינה על פי תבחינים לקבלת הקצאת קרקע לשימושים המפורטים לעיל ובהתאם לנוהל משרד הפנים.

 

 

 

אליהו גפני

 

ראש המועצה