1.6.20

הודעה בדבר הארכת מועדים להגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור

המועצה מודיעה בזאת על הארכת המועדים להגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור.

ההקצאה כפופה לנהלי משרד הפנים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים מס': 5/2001; 6/2002; 7/2004; 7/2005; 4/2007 והתבחינים שקבעה המועצה והודעה זו על פיהם.

 להלן פירוט המקרקעין והמבנים המוצעים להקצאה:

6 גני ילדים במגרש 305 בתב"ע 120/2

תאגיד רשום הפועל שלא למטרות רווח, המבקש הקצאה לאיזה מהמגרשים הנ"ל, ימלא טפסי בקשה, אותם ניתן להוריד מאתר המועצה ויגישם לא יאוחר מ-6 ימים ממועד פרסום הודעה זו. לפרטים נוספים ולהגשת הבקשה כאמור יש לפנות למר יוסף דיין מנכ"ל המועצה בדוא"ל[email protected]  .

ההקצאות תהיינה על פי תבחינים לקבלת הקצאת קרקע לשימושים המפורטים לעיל ובהתאם לנוהל משרד הפנים.

אליהו גפני, ראש המועצה

מועצה מקומית עמנואל