ועדות הערר לענייני ארנונה הינן גוף עצמאי ונפרד, הפועל ליד המועצה. ועדת הערר לענייני ארנונה דנה בעררים המוגשים על החלטת מנהל הארנונה בהשגה על שומות הארנונה אשר השיתה הרשות המקומית על נישומים.

תושב אשר הגיש השגה שנדחתה על ידי מנהל הארנונה ורואה עצמו מקופח מתשובתו של מנהל הארנונה – רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה בפני ועדת ערר שהינה גוף עצמאי ובלתי תלוי.

סמכויות ועדת הערר, הרכבה, דרכי מינויה ודרכי עבודתה, נקבעו בחקיקה ובתקנות.

ועדת הערר הפועלת מתוקף חוק הינה גוף מעין-שיפוטי שתפקידו להכריע בסכסוך שהצדדים לו הם: מנהל הארנונה מצד אחד – והחייב בארנונה מצד שני.

 

מליאת המועצה המקומית החליטה על ההרכב הבא לועדת הערר:

עורך דין יוחנן רכטשפר – יושב ראש, מר אוהד דוד - חבר, מר נתן סלצקי - חבר

[email protected]

 

מקום הדיונים נקבע לחדר הישיבות במרכז החירום, רח' אדמורי אלכסנדר 3.

 

פומביות הדיון:

לדיונים ינתן פומבי לפי סימן ו' לחוק בתי המשפט  [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ו-תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003.