רישום נישואין

 

קבלת קהל ימים: א' ג' ה' בין השעות 15:00-17:00

 

כל זוג יכול לפתוח תיק נישואין במועצה הדתית עמנואל - גם אם אינו תושב עמנואל.

 

ניתן לפתוח תיק נישואין און-ליין: https://shirathayam.m-datit.org.il/rishum

 

מסמכים נדרשים לפני הנישואין:

 • תעודת זהות של שני בני הזוג עם ספח

 • תמונות פספורט לכל אחד מבני הזוג.

 • תעודות נישואין של ההורים של שני בני הזוג
 • 2 עדים/ות המכירים את הזוג (לא מעכב בפתיחת התיק)
 • אישור רב מקדש (לא מעכב בפתיחת התיק)
 • לכלה, אישור מדריכת כלות (לא מעכב בפתיחת התיק)
 • תשלום אגרה על סך 760 ש''ח. בן ישיבה, תלמידת סמינר, וזכאים נוספים משלמים אגרה מופחתת על סך 460 ש''ח (בהצגת אישור רלוונטי)

 

מסמכים נדרשים לאחר הנישואין:

 • אישור סידור חופה וקידושין חתום ע"י הרב המקדש
 • העתק כתובה חתום
 • אישור טבילה במקווה

 

לפתיחת תיק לתעודת רווקות יש להמציא:

 • תעודת זהות מלאה ועדכנית של משרד הפנים עם הספח
 • 1 תמונת פספורט
 •  תעודת נישואין  של הורים
 •  תשלום אגרה בסך 153 ש''ח
 • עדים: שני עדים/ות יהודיים/ות שאינם קרובי משפחה לחתן או לכלה ואינם קרובים זה לזה אשר יעידו על מעמדם האישי של בני הזוג
 • גרוש או גרושה ימציאו תעודת גירושין מקורית ומעשה בית הדין המקורי המצורף לתעודה. היה והתעודה אבדה, ניתן יהיה לקבל העתקים נאמנים למקור בחתימת בית הדין הרבני בלבד, ולא ע"י עו"ד. תעודת הגירושין מוחזרת למבקש/ת לטובת הרבנות הפותחת את תיק הנישואין, כאשר תוטבע עליה חותמת רשמית כי נתנה תעודת פנוי/ה
 • במקרה של אלמנות – יש להמציא תעודת פטירה רשמית ממשרד הפנים

עריכת חופה וקידושין

רשאים לערוך חופה וקידושין רבנים אשר אושרו על ידי רב העיר במועצה הדתית בה נפתח תיק הנישואין, או רבנים אשר אושרו ע"י הוועדה המיוחדת למתן אישורים לעריכת חופות מטעם הרבנות הראשית לישראל.
עם זאת בני זוג רשאים לבחור רב מטעמם לעריכת חופה ובלבד שיש לו אישור מהרה"ר לישראל או שרב העיר מאשרו.
 
קבלת הכתובה לפני החתונה
כשבועיים לפני החופה ולאחר שהושלמו כל הנדרש וכל הבירורים בתיק הנישואין, יקבלו בני הזוג את ה"כתובה", והם ימסרוה לידי הרב המקדש.
הרב עורך החופה ידאג להחזרת "העתק הכתובה" אל מח' הנישואין, תוך שבוע מיום הנישואין, לרבות טופס הפרטים הנלווה כשהוא מלא וחתום על ידו.
 
קבלת תעודת נישואין לאחר החתונה
תעודת הנישואין תונפק על ידי מחלקת הנישואין, לא יאוחר משבועיים מיום קבלת "העתק הכתובה" והמסמכים הנלווים. בכדי לקבל את תעודת הנישואין, על אחד מבני הזוג להגיע אל המועצה הדתית בה נפתח תיק הנישואין. כמו כן, ישנה אפשרות לקבל את תעודת הנישואין הרשמית בדואר בתיאום עם מחלקת הנישואין במועצה.
 
תעודת הנישואין משמשת הוכחה רשמית לנישואי בני הזוג, ועל כן יש לשמור אותה לשימושים עתידיים.