לצורך הנפקת תעודת העדר חובות מהמועצה, לשם העברת בעלות בנכס, יש להגיש בקשה במחלקת הגבייה.

יש להצטייד:

  • העתק מהסכם המכר
  • יפוי כוח - במקרה שהמבקש אינו בעל הנכס
  • תשלום אגרה
  • יש להסדיר את תשלומי הארנונה ותשלומים אחרים למועצה