לצורך הנפקת תעודת העדר חובות מהמועצה, (לשם העברת בעלות בנכס, רישום משכנתא ועוד), יש להגיש בקשה למחלקת הגבייה.

יש להצטייד:

  • העתק מהסכם המכר
  • יפוי כוח - במקרה שהמבקש אינו בעל הנכס
  • הסדרת תשלומי הארנונה ותשלומים אחרים למועצה
  • תשלום אגרה