מועצה מקומית עמנואל מקימה מאגר ספקים למועצה בתחומים השונים .
ספקים המעוניינים להציע שירותים ו/או טובין מוזמנים להיענות לקריאות "קול קורא" שמפרסמת המועצה ולהגיש בקשה בכתב באמצעות הטפסים המופעים באתר המועצה להתקבל כספק.
אישור הבקשה ע"י המועצה מותנה בעמידה בתנאים ובקריטריונים שנקבעו בכל תחום מבוקש .
יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר הספקים ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים
הבהרה: פנייה זו הינה חלק מהליך מאגר ספקים רשומים למועצה הנוגע לבחירת חברות / ספקים אליהם תפנה המועצה בבקשה להצעות מחיר בתחום שבו תבקש המועצה שירותים / טובין .
על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים .
שימו לב ! ניתן להגיש הצעות להתקבל כספק במועצה רק כאשר קיים קול קורא בתוקף.


בברכה,
עזרא גרשי,
ראש המועצה המקומית עמנואל