מחירי המים לקוב:

לתקופה 1/17 עד 6/17 – מחיר א' : 4.499 ₪  מחיר ב': 8.991 ₪.

לתקופה 7/17 עד 12/17 –מחיר א': 3.397 ₪ מחיר ב': 8.991 ₪.

לתקופה 1/18 עד 6/18 – מחיר א': 3.006 ₪ מחיר ב': 8.787 ₪.

לתקופה 7/18 עד 12/18 –מחיר א': 3.068 ₪ מחיר ב': 8.902 ₪.

לתקופה 1/19 עד 6/19 – מחיר א': 3.34 ₪ מחיר ב': 9.415 ₪.

לתקופה 7/19 עד 12/19 – מחיר א': 3.538 ₪ מחיר ב': 9.613 ₪.

 

לתשומת לבכם, תושב העומד בתנאים שנקבעו בתקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), התשע"ד-2014, זכאי למחיר מופחת בגין תוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש. נא בדקו זכאותכם. לידיעתכם, הגופים הממשלתיים בידם יש מידע לגבי עמידתכם בתנאים מעבירים אוטומטית את המידע אודות זכאותכם למועצה אלא אם כן סירבתם לכך. כל תושב לגביו הועבר מידע למועצה על זכאותו - מקבל אותה ללא צורך בפניה נוספת מצדכם.

 

תוצאות בדיקות טיב ואיכות המים:

בדיקה 21.5.20

בדיקה 22.10.19

בדיקה 10.6.19


 

לתשומת לבכם, ניתן לפנות למוקד בדבר תקלות באספקת המים באמצעות טופס זה.