הילה כהן
מבקרת המועצה
 

יום א' – 8:00-12:30

יום ג' – 8:00-16:00

יום ה' – 8:00-16:00

 

ביקורת

 
תפקיד הביקורת ומהותו:
הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין, ומהווה חלק ממערכת הבקרות והאיזונים של המבנה הדמוקרטי של השלטון בישראל.
תפקידה של הביקורת הציבורית להבטיח שהגוף השלטוני המבוקר פועל על פי הכללים שנקבעו לו כדין, ולדווח לציבור על כל חריגה מהם.
מטרת העל של פעילות מבקר הרשות היא שמירה על האינטרס הציבורי באמצעות שיפור המערכות המוניציפליות, תוך הבטחת טוהר המידות.
בלשון החוק, אלה תפקידי המבקר הפנימי ברשות מקומית:
(1)    לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
(2)    לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
(3)    לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
(4)     לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר הרשות הם: ראש הרשות, חברי המועצה, עובדי הרשות, המועצה הדתית חבריה ועובדיה, וכן כל גוף שהרשות משתתפת במינוי הנהלתו, או שהיא משתתפת בתקציבו כדי עשירית ומעלה. כפועל יוצא מכך, ישובים ועמותות שהרשות תומכת בתקציבם, נתונים אף הם לביקורת המבקר הפנימי.
על מנת לאפשר למבקר הרשות לבצע את תפקידו כיאות, מחייב החוק את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת להמציא למבקר כל מסמך שידרוש, וכן לתת לו הסברים ומענה לשאלותיו. כמו כן, למבקר הרשות ישנה זכות גישה ישירה לכל המידע הממוחשב של הרשות המקומית.
עבודת הביקורת מתבצעת בכפוף לתוכנית עבודה שנתית. תוכנית העבודה נקבעת על פי שיקול דעת המבקר, תוך התחשבות בדרישת ראש הרשות והמלצות ועדת הביקורת והנהלת הרשות.
התוצר העיקרי של עבודת הביקורת הוא דו"ח ביקורת שנתי המוגש לראש הרשות, ועדת הביקורת ומליאת המועצה. דו"ח הביקורת מוגש רק לאחר שהתקבלו תגובות המבוקרים לכתוב בו. לאחר אישור הדו"ח במליאת המועצה, הוא מפורסם לציבור.
 

 

תלונות הציבור

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, חייבת כל רשות מקומית במינוי ממונה על תלונות הציבור.
במילוי תפקידו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי ואחראי בפני מועצת הרשות בלבד.
כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם, ובלבד שפנה קודם לכן לגורמים האחראיים לטיפול, ולא קיבל מענה או שלא קיבל מענה מספק לטעמו.
קיימים 2 תנאים המצדיקים הגשת תלונה:
1.    המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.

2.    המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.
התלונה צריכה להיות מוגשת בכתב (מכתב, פקס או במייל) והיא תיחתם ע"י המתלונן בצירוף כתובתו ודרך ליצור עימו קשר.
התלונה צריכה לכלול תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות מועד האירוע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.
לצורך בירור התלונה, רשאי הממונה לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה לעזור בבירור התלונה.

דו"ח ביקורת 2015-16

דו"ח ביקורת 2017