בתי ספר לבנות/סמינר

שם

מגדר

טלפון

כתובת

מנהלת

בעלות

בית יעקב חסידי

נ

7928338

בית ישראל

גב' רכניצר

מוסד פטור

בית יעקב עמנואל

נ

7921511

שביל רבבות אפרים

בתיה
קרימלובסקי

החינוךה עצמאי

תיכון בית יעקב

נ

7921540

הגאון מוילנא

בלה וינגוט

מרכז בית יעקב

אוהל רחל

נ

7921987

הגאון מוילנא

גב' ממן

מעיין החינוך התורני

תפארת חיה מושקא

נ

7928406

שביל רבבות אפרים

רינת
ברנשטיין

ממ"ד