מחלקת הגזברות מנהלת את המערכת הכספים של המועצה. במסגרת זו נבנה תקציב המועצה, ומנוהלים המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ותקנות החלים על הרשויות המקומיות.

למחלקת הגזברות כפופות מחלקת הגביה ומחלקת הרכש.

מחלקת הגזברות אחראית על –

הכנת התקציב השנתי הרגיל ותקציב הפיתוח (תב"ר) ניהולם ועדכונם בהתאם למקורות המימון.

איתור וייזום מקורות מימון לתקציב הרגיל ותקציב הפיתוח.

ריכוז, ניהול ובקרה על הפעולות הכספיות של מערכת החשבונות ביחידות הרשות.

התנהלות שוטפת מול ספקים ונותני שירות למועצה, בקרות והתאמות.

הכנת דוחות כספיים, רבעוניים ושנתיים.

טיפול בביטוחים.

הגשת דוחות בקרה על השכר למשרדי האוצר והפנים.

טבלת אנשי קשר - מחלקת גזברות
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
יעקב רנד גזבר המועצה 09-7927107 09-7922183 cfo@emanuel.muni.il
רויטל עמראן הנה"ח תקציבים 09-7927111 revital@emanuel.muni.il
אילנה חלא הנהלת חשבונות וספקים 09-7927107 ilana@emanuel.muni.il
מרים רוזנגרטן חשבת שכר 09-7927112 miri@emanuel.muni.il

אישורים:

אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים - בתוקף עד 31.3.23.