16.1.2022 | י"ד שבט תשפ"ב

הודעה בדבר אפשרות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור

בכוונת המועצה המקומית עמנואל להקצות מקרקעין ומבנים ו/או מתן רשות שימוש לצורכי ציבור כמפורט להלן.

ההקצאה כפופה לנהלי משרד הפנים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים מס': 5/2001; 6/2002; 7/2004; 7/2005; 4/2007 והתבחינים שקבעה המועצה והודעה זו על פיהם.

להלן פירוט המקרקעין והמבנים המוצעים להקצאה:

חלק ממגרש 316 בתב"ע 120/1

בית כנסת, חדרי ספח וחצר במגרש 308 בתב"ע 120/1

בית כנסת, חדרי ספח וחצר במגרש 306 בתב"ע 120/1

בית כנסת, חדרי ספח וחצרות במגרש 305 בתב"ע 120/1

בית כנסת וחצר במגרש 301 בתב"ע 120/1

תאגיד רשום הפועל שלא למטרות רווח, המבקש הקצאה לאיזה מהמגרשים הנ"ל, ימלא טפסי בקשה, אותם ניתן להוריד מאתר המועצה ויגישם לא יאוחר מ-60 יום ממועד פרסום הודעה זו. לפרטים נוספים ולהגשת הבקשה כאמור יש לפנות למר יוסף דיין מנכ"ל המועצה בדוא"ל[email protected] .

ההקצאות תהיינה על פי תבחינים לקבלת הקצאת קרקע לשימושים המפורטים לעיל ובהתאם לנוהל משרד הפנים.

 

אליהו גפני, ראש המועצה

מועצה מקומית עמנואל