ממונה חופש המידע ברשות

שלמה ויסברג

טלפון: 09-7927113

פקס: 09-7921503

דוא"ל: moked@emanuel.muni.il