מועצה מקומית עמנואל וועדת ההקצאות

הודעה בדבר הקצאת מקרקעין בעמנואל לגוף ציבורי. מובא בזאת לידיעת הציבור כי הוגשו למועצה המקומית עמנואל בקשות להקצאת מקרקעין ברחבי העיר לגופים ציבוריים למטרות כמפורט ברשימה שלהלן:

 

 

תב"ע

מגרש

שם המבקש

גודל

ייעוד

סטטוס

120/6

900

מועצה דתית עמנואל

מבוקש 480 מ"ר – לשיקול הוועדה

בית כנסת

מגרש מפותח

 

 

הציבור מוזמן לפנות בכתב ובאופן מנומק ולפרט הקצאתו למטרה אחרת או למשתמש אחר ו/או התנגדותו לבקשה המפורטת בהודעה שלהלן תוך 45 יום מיום הפרסום, לכתובת מייל: [email protected]

 

הקצאות תהינה על פי תבחינים לקבלת הקצאת קרקע לשימושים לעיל, כפי שאושרו במליאת המועצה, בהתאם לנוהל הקצאות כפי שהם מפורסמים באתר המועצה. מודגש בזאת כי על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, העמותות והגורמים המצוינים בפרסום זה מחויבים לשאת בעלות הפרסום. תשלום זה יהיה תנאי להעלאת הבקשה לדיון בוועדת ההקצאות, ויש להסדירו תוך 30 יום מפרסום זה, אין בפרסום מודעה זו  משום התחיבות של המועצה לקבל בקשה כלשהיא.