מועצה מקומית עמנואל

הודעה בדבר הקצאת מקרקעין בעמנואל לגוף ציבורי

מובא בזאת לידיעת הציבור כי הוגשו למועצה המקומית עמנואל בקשות להקצאת מקרקעין ברחבי העיר לגופים ציבוריים למטרות כמפורט ברשימה שלהלן:

תב"ע

מגרש

שם המבקש

גודל

ייעוד

סטטוס

120/1

316

ישיבת תפארת ישראל בית מנחם

מבוקש 540 מ"ר – לשיקול הוועדה

בית כנסת

אין

120/1

316

מפעל תורה וחסד באיאן

מבוקש 900 מ"ר – לשיקול הוועדה

בית כנסת

אין

הציבור מוזמן לפנות בכתב ובאופן מנומק ולפרט בקשת הקצאתו למטרה אחרת ו/או למשתמש אחר ו/או התנגדותו לבקשה המפורטת בהודעה שלהלן תוך 45 יום מיום הפרסום, לכתובת מייל: ceo@emanuel.muni.il