דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת
מכרז פומבי מספר 102/18/1 עבודות שיפוץ, חיזוק ותיקון חיפוי של מבנה בית הספר נתיב רבבות בישוב עמנואל
דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת

מכרז פומבי מספר 102/18/1 עבודות שיפוץ, חיזוק ותיקון חיפוי של מבנה בית הספר נתיב רבבות בישוב עמנואל

הודעה על מכרז פומבי מס' 102/18/1 - הזמנה להציע הצעות לביצוע

     עבודות שיפוץ מסוג חיזוק ותיקון חיפוי אבן במבנה בית הספר נתיב רבבות אפרים בישוב עמנואל

  1. מוגשת בזאת, הזמנה להציע הצעות על ידי המועצה המקומית עמנואל (להלן: "המועצה") בהתאם לכללי המועצות המקומיות (מכרזים) יהודה והשומרון, התשנ"ב 1992 וכל זאת, לצורך ביצוע עבודות של שיפוץ מסוג חיזוק ותיקון חיפוי אבן במבנה בית הספר נתיב רבבות אפרים בישוב עמנואל (להלן: "העבודות").
  2. את מסמכי מכרז 102/18/1 עבורו נדרש סיווג קבלני א'1 ניתן לרכוש תמורת 500 ₪, במשרדי המועצה ברחוב כיכר הרמב"ם 1 בעמנואל בימים א-ה ובין השעות 9:00-15:00. בנוסף, ניתן לקבל פרטים נוספים על המכרז ועל העבודות וכן לעיין במסמכי המכרזים הנ"ל קודם לרכישתם במשרד מנכ"ל המועצה בשעות המפורטות לעיל וכן באתר האינטרנט של הרשות.
  3. מובהר בזאת, כי התשלום בגין מסמכי המכרזים הנ"ל לא יושב למציע בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרזים מכל סיבה שהיא.
  4. סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 24.12.18 בשעה 10.00.
  5. מועד אחרון להגשת הצעות לביצוע העבודות הנ"ל, בצירוף מסמכי המכרז החתומים שהם סגורים במעטפה הינו עד לתאריך 27.12.18 בשעה 12:00 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה הנקוב לעיל לא תתקבל. המסירה של מסמכי המכרזים הנ"ל תיעשה ידנית בתיבה המוצבת בכניסה ללשכה במועצה המקומית עמנואל ברחוב כיכר הרמב"ם 1 כאשר על גבי המעטפה יצוין: "עבור מכרז פומבי מספר 102/18/1 עבודות שיפוץ, חיזוק ותיקון חיפוי של מבנה בית הספר נתיב רבבות בישוב עמנואל"

לפרטים: 052-6070995 יהודה

 

                                                                                        אליהו גפני

יו"ר המועצה המקומית    

               עמנואל

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז