דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת
מכרז פומבי מס' 107/2018 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פינוי אשפה באזור התעשייה בישוב עמנואל
דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת

מכרז פומבי מס' 107/2018 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פינוי אשפה באזור התעשייה בישוב עמנואל

בס"ד

הודעה על מכרז פומבי מס' 107/2018
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פינוי אשפה באזור התעשייה בישוב עמנואל  

לקישור למכרז לחץ כאן

שימו לב - לשאלות ההבהרה לחץ כאן

                לתשובות לשאלות ההבהרה 10.1.19 לחץ כאן

  1. מוגשת בזאת, הזמנה להציע הצעות על ידי החברה הכלכלית עמנואל (להלן: "החברה") בהתאם לכללי המועצות המקומיות (מכרזים) [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) התשע"ט 2018 וכל זאת, לצורך ביצוע שירותי פינוי אשפה מאזור התעשייה בישוב עמנואל

 

  1. סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי 3.1.19 בשעה 11:00 בבניין המועצה המקומית עמנואל

 

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1500₪ (שיק או מזומן בלבד) במשרדיהחברה בבניין המועצה המקומית עמנואל ברחוב כיכר הרמב"ם 1, עמנואל בימיםא'-ה' ובין השעות 09:00-16:00 .בנוסף, ניתן לקבל פרטים נוספים על המכרז ועל שירותי פינוי האשפה באזור התעשייה בישוב עמנואל במשרדי החברה בשעות המפורטות לעיל או בפלא' 052-3379768.

 

  1. מובהר בזאת, כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למציע בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

 

  1.  ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, במשרדי החברה ובאתר המועצה המקומית עמנואל.

 

  1. מועד אחרון להגשת הצעות למכרז בצירוף מסמכי המכרז החתומים שהם סגורים במעטפה הינו עד לתאריך 13.1.19 בשעה 12:00. מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה הנקוב לעיל לא תתקבל. המסירה של מסמכי המכרז תיעשה ידנית בתיבה שבמשרדי החברה בבניין המועצה המקומית עמנואל ברחוב כיכר הרמב"ם 1, עמנואל, כאשר על גבי המעטפה יצוין עבור "מכרז מספר  107/2018 לצורך מתן שירותי פינוי אשפה באזור התעשייה בעמנואל".

 

                                                                             מר יוסף הדרי

                 מנכ"ל החברה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז