דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת
104/19 - עבודות בנייה של מועדון נוער וספריה בעמנואל
דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת

104/19 - עבודות בנייה של מועדון נוער וספריה בעמנואל

הודעה על מכרז פומבי מס' 104/19 - הזמנה להציע הצעות לביצוע

     עבודות בנייה של מועדון נוער וספריה בעמנואל

 

  1. מוגשת בזאת, הזמנה להציע הצעות על ידי המועצה המקומית עמנואל (להלן: "המועצה") בהתאם לכללי המועצות המקומיות (מכרזים) יהודה והשומרון, התשנ"ב 1992 וכל זאת,  לצורך ביצוע עבודות של בניית מועדון נוער וספריה בעמנואל (להלן: "העבודות").
  2. את מסמכי המכרז עבורו נדרש סיווג קבלני ג'2 ניתן לרכוש תמורת 800 ₪ במשרדי המועצה ברחוב כיכר הרמב"ם 1 בעמנואל בימים א-ה ובין השעות 9:00-15:00. בנוסף, ניתן לקבל פרטים נוספים על המכרז ועל העבודות וכן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם במשרד מנכ"ל המועצה בשעות המפורטות לעיל.
  3. סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 9.7.19 בשעה 12.00.
  4. מובהר בזאת, כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למציע בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
  5. מועד אחרון להגשת הצעות לביצוע העבודות בצירוף מסמכי המכרז החתומים שהם סגורים במעטפה הינו עד לתאריך 23.7.19 בשעה 12:00 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה הנקוב לעיל לא תתקבל. המסירה של מסמכי המכרז תיעשה ידנית בתיבה המוצבת בכניסה ללשכה במועצה המקומית עמנואל ברחוב כיכר הרמב"ם 1 , כאשר על גבי המעטפה יצוין עבור מכרז מספר  104/19 לצורך בניית מועדון נוער וספריה בעמנואל.

 

לפרטים: 052-6070995 יהודה, וכן באתר האינטרנט של הרשות

 

 

                                                                                       אליהו גפני

  ראש המועצה המקומית   

               עמנואל

להורדת חוברת המכרז לחץ כאן