דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת
קול קורא – מינוי יו"ר ועדת ערר ארנונה
דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת

קול קורא – מינוי יו"ר ועדת ערר ארנונה

קול קורא – מינוי יו"ר ועדת ערר ארנונה

מתוקף הסמכות המוקנית בסעיף 85ד לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981, מבקשת המועצה המקומית עמנואל לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה. על המועמדים להיות תושבי המועצה המקומית עמנואל, הכשירים להיבחר כחברי מועצה, והם עומדים בדרישות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2012 שהוחלו ביו"ש בתאריך 24/10/2012.

א. דרישות סף מיוחדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה: עורך דין הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

ב. סייגים למינוי: לא ייבחר ולא יכהן כיו"ר וועדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כיו"ר ועדת הערר לבין עניין אחר שלו לרבות עניין של קרובו או של גוף שהוא או קרובו הם בעלי שליטה בו ובכלל זה:

  1. מי שמספק שירותים למועצה מקומית עמנואל או מייצג אותה.
  2. מי שמנהל בעצמו ו/או באמצעות אחר במשרדו הליך משפטי נגד מועצה מקומית עמנואל ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

ג. משך המינוי: המינוי הינו לתקופה בת ארבע שנים.

ד. פרטים נוספים

  1. לבקשת המועמדות יש לצרף קו"ח, אסמכתא המעידה על מגורים במועצה המקומית עמנואל, אסמכתא על עיסוק בתחומים המפורטים לעיל ורישיון עו"ד בתוקף. יש להגיש את המועמדות לכתובת הדוא"ל: ceo@emanuel.muni.il, וזאת לא יאוחר מתאריך 6.6.2021 כ"ו סיון תשפ"א בשעה 12:00. מועמדות שתוגש לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.
  2. פרטים נוספים אודות קול קורא זה ניתן לקבל אצל מנכ"ל המועצה מר יוסף דיין בכתובת המייל הנ"ל.
  3. רק מועמדים מתאימים שעומדים בכל דרישות הסף יוזמנו לראיון.
  4. המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות.
  5. המועצה שומרת לעצמה הזכות שלא למנות אף מציע ו/או לבטל את ההליך בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

בברכה,

מועצה מקומית עמנואל